Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
(วันหยุดตามปฏิทิน)
Point of view
Hotline : 099 058 8778
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
19 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

TW0051 VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน BY SL ON DEC 20

รหัสทัวร์

POVT200281
สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน ชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* ** ชำระเงินเต็มจำนวน** พร้อมหน้าพาสฯ หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว**
15 ธ.ค. 63 - 20 มิ.ย. 63
22 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63
 Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 10,555 ฿

TW0071 VWTPE-01 WOW TAIWAN เที่ยวไฮไลท์ไทเป 4 วัน 2 คืน BY SL ON DEC 20

รหัสทัวร์

POVT200769
สนามบินเถาหยวน – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - ร้านพายสัปปะรด - ซือหลินไนท์มาร์เกต - ไทเป - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน ชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* ** ชำระเงินเต็มจำนวน** พร้อมหน้าพาสฯ หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว**
8 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63
27 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63
 Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 11,111 ฿

TW0054 VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน BY SL ON DEC 20

รหัสทัวร์

POVT200284
สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา -ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ไทเป-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอางค์- MITSUI OUTLET PARK
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติช าระเพิ่ม 3,000 บาท ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* ในส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
9 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
17 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63
24 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63
28 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64
30 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
 Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,999 ฿

Very good TW0059 VWTPE-03 COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน BY SL ON DEC 20

รหัสทัวร์

POVT200403
สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ -ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ไทเป-ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม-อุทยานเหย๋หลิ่ว- สถานีสือเฟิ่น-วัดหลงซันซื่อ -ตลาดซีเหมินติง
X ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน X ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% X ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
4 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63
11 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63
18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63
25 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63
29 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
 Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,999 ฿

Very good VWTPE-05 TAIWAN COLORFUL อาลีซาน 5D3N BY SL (SL398) DEC 20

รหัสทัวร์

POVT200404
ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่- เจียอี้- ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี -เถาหยวน–เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - เถาหยวน - ไทเป– ร้านพายสับปะรด – ศูนย์เจอร์เมเนียม – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
X ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน X ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% X ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
10 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63
16 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
23 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
 Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 14,555 ฿

Very good VWTPE-06 AROUND TAIWAN (อาลีซาน) 6 วัน 4 คืน BY SL ON DEC 20

รหัสทัวร์

POVT200519
สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ไทเป– ร้านพายสับปะรด - MITSUI OUTLET– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
x ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 บาท / ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
5 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63
26 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
 Thai Lion Air
6 วัน 4 คืน
เริ่ม 16,999 ฿