Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
(วันหยุดตามปฏิทิน)
Point of view
Hotline : 099 058 8778
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
เชียงใหม่
พบ
69 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์เชียงใหม่ HPT-CMI-VAN42

รหัสทัวร์

POVT200935
ห้วยตึงเฒ่า,วัดต้นเกว๋น,วัดพระสิงห์,วัดโลกโมฬ,ดอยม่อนแจ่ม,ม่อนแจ่มsky walk,วัดพระธาตุดอยคำ,พระธาตุดอยสุเทพ,วัดพระธาตุลำปางหลวง
กาด หน้าม.เชียงใหม่ ,ร้านของฝาก
ร้านโกเหน่ง,jungle de cafe
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
9 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63
30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
 รถตู้
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 3,559 ฿

HT-ITH71-BUS เชียงใหม่ 4วัน 2คืน

รหัสทัวร์

POVT200990
เชียงใหม่ – ร้านโกเหน่ง – ห้วยตึงเฒ่า – วัดต้นเกว๋น – วัดพระสิงห์ – วัดโลกโมฬี – กาดหน้าม.เชียงใหม่-เชียงใหม่ – ดอยม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่มSky Walk - Jungle de Café - วัดพระธาตุดอยคำ- พระธาตุดอยสุเทพ- ร้านของฝาก – กาดทุ่งเกวียน – พระธาตุลำปางหลวง – กรุงเทพฯ
กาดหน้าม.เชียงใหม่
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
9 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63
30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
 รถบัส
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 3,999 ฿

ทัวร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม SKY WALK- KUV NIAM FOREST พระธาตุลำปางหลวง 4วัน 2คืน โดยรถตู้

รหัสทัวร์

POVT200989
ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – เชียงใหม่ - ร้านโกเหน่ง-หมู่บ้านชาวเขาม้งดอยปุย-พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระธาตุดอยคำ-วัดอุโมงค์ - ดอยม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม sky walk- Kuv Niam Forest-กาแฟซอมบี้-วัดป่าดาราภิรมย์-กาดหน้ามอ เชียงใหม่ - ตลาดวโรรส-พระธาตุลำปางหลวง-กรุงเทพฯ
ไม่รวม × ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ × ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง × ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี) × ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท × ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม × ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
7 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64
14 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64
 รถตู้
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 4,888 ฿

ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ชมน้ำตกวชิรธาร สักการะหลวงพ่อทันใจ 4 วัน 2 คืน โดยรถบัสปรับอากาศ

รหัสทัวร์

POVT200932
เที่ยวเชียงใหม่ สุขใจสักการะ 6 พระธาตุ เช็คอินดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดแดนสยาม สัมผัสธรรมชาติอ่างกา ชมน้ำตกวชิรธาร สักการะหลวงพ่อทันใจ ขอโชคลาภ ช้อปปิ้งชิคๆคอมมูนิตี้มอลล์ วันนิมมาน บริการอาหาร 7 มื้อ
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 25 ท่าน ต่อ 1 คันรถบัส กรณีผู้โดยสารไม่ครบ ตามจำนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใิ์นการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
5 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63
6 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63
7 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63
9 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63
 รถบัส
4 วัน 4 คืน
เริ่ม 4,999 ฿

ทัวร์เชียงใหม่ CNX2020 แอ่วเหนือ หลวงพ่อทันใจให้พร โวย โวย จ้าวววว 2 วัน 1 คืน DD

รหัสทัวร์

POVT200770
สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) – สนามบินเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม – สกายวอล์คม่อนแจ่ม – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - วัดพระธาตุดอยคำ – วัดอุโมงค์ – ถนนนิมมานเหมินทร์ – ตลาดวนัสนันท์ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* ** ชำระเงินเต็มจำนวน**
หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะนำให้ลูกค้าท่านที่ 3 ซื้อพักเดี่ยวเพิ่ม
28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
13 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63
 NOK Airlines
2 วัน 1 คืน
เริ่ม 5,555 ฿

ทัวร์ภาคเหนือ ITH05 แอ่วม่วนใจ๋ … เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 2วัน 1คืน บิน FD

รหัสทัวร์

POVT200794
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ - MA CHILL DEE มีความสุข – วัดป่าดาราภิรมย์ - ดอยม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่ม - SKY WALK ม่อนแจ่ม – ไร่ดอกลมหนาว - ซอมบี้ คาเฟ่ - บ้านข้างวัด –ONE NIMMAN - ถนนนิมมานเหมินทร์ - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
AIR ASIA DEPARTURE FLIGHT: FD3445 | DMK-CNX (07.30-08.45) ARRIVAL FLIGHT: FD3430 | CNX-DMK (19.55-21.05)
30 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63
7 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63
14 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63
21 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63
28 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63
 Thai AirAsia
2 วัน 1 คืน
เริ่ม 6,900 ฿

HT-VAN52-BKKCNX เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ปาย 5วัน2คืน

รหัสทัวร์

POVT200956
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่– ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว– หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – พระธาตุดอยกองมู - ปางอุ๋ง – บ้านรักไท - ภูโคลน – สะพานซูตองเป้ – บ้านจ่าโบ – สะพานประวัติศาสตร์ - วัดน้ำฮู – ถนนคนเดินปาย - จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - หมู่บ้านไทย-จีนยูนาน - ห้วยน้ำดัง – วัดพระสิงห์ – ซื้อของฝาก
ถนนคนเดินปาย
4 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63
9 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
30 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
25 ก.พ. 64 - 1 มี.ค. 64
10 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64
 รถตู้
5 วัน 2 คืน
เริ่ม 6,999 ฿

ทัวร์ภาคเหนือ ITH06 เที่ยวเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยคำ ห้วยตึงเฒ่า ม่อนแจ่ม 3วัน 2คืน บิน FD

รหัสทัวร์

POVT200799
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ –ร้านอุตสาชงที่บ้าน - แม่กำปอง – THE GIANT CHIANGMAI – ม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่ม - SKY WALK ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – ห้วยตึงเฒ่า – วัดต้นเกว๋น –วัดพระธาตุดอยสุเทพ – ถนนคนเดินท่าแพ - ร้านโกเหน่ง – วัดศรีสุพรรณ - บ้านข้างวัด - ONE NIMMAN – ถนนนิมมานเหมินทร์ –ตลาดวโรรส – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
AIR ASIA DEPARTURE FLIGHT: FD3437 | DMK-CNX (06.50-08.00) ARRIVAL FLIGHT: FD3430 | CNX-DMK (19.55-21.05)
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 7,888 ฿

HBT-TH25-VZ มหัศจรรย์ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

POVT200972
แม่กำปอง , วัดพระธาตุดอยคำ , อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ , จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน , วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร , ม่อนแจ่ม
วัดคันธาพฤกษา , น้ำพุร้อนสันกำแพง , วัดอุโมงค์ , ถนนคนเดินวัวลาย , กาดวโรรส
รับประทานขันโตกพร้อมชมการแสดง , เมนูข้าวซอย ณ ร้านข้าวซอยกะโหล้ง , Jungle De Cafe
12 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64
26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 7,999 ฿

HT-ITHA77-VZ WINTER LOVER ชี้ฟ้า ชี้ดาว ชี้เดือน เชียงใหม่ เชียงราย 4วัน3คืน

รหัสทัวร์

POVT200992
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Viet Jet Air ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – เรียวกังคาเฟ่ – ภูชี้ฟ้า-ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมทะเลหมอก – ภูชี้ดาว - ภูชี้เดือน – ดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง - อ.ท่าตอน – วัดท่าตอน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ - ฝาง
11 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64
25 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 9,888 ฿
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม